Arleta Park Large Shelter

Arleta Park Large Shelter

Arleta Park Lower Shelter – 2022